KONTAKT +421 905 322 005 MAPA STRÁNOK
 

Poradíme Vám

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

Meno:
E-mail:
Správa:

Napíšte číselne výsledok príkladu:
sedem plus šesť

Slovníček pojmov

Vzduchotechnika – je technický odbor, ktorý sleduje tvorbu vnútorného prostredia čižeinternej mikroklímy budov určených k pobytu a činnosti ľudí, eventuálne zvierat, k priebehu technologických procesov či skladovaniu alebo premiestňovaniu materiálu. Základným prostriedkom tvorby internej mikroklímy je výmena vzduchu v danom priestore za vzduch upravený do stavu zaisťujúceho požadovanú úroveň vnútorného prostredia charakterizovaného teplotou, vlhkosťou a čistotou.

VETRANIE- možno ho definovať ako výmenu znehodnoteného vzduchu v danom priestore za vzduch vonkajší či neznehodnotený z iných priestorov vplyvom tlakového spádu.

KLIMATIZÁCIA- slúži na na úpravu a výmenu znehodnoteného vzduchu v danom priestore prívodným vzduchom, ktorý je buď chladený alebo vhlčený či odvlhčovaný a v zime spravidla ohrievaný. Zaisťuje všetky zložky vnútorného prostredia miestností či budov ( čistota, teplota, vlhkosť) na požadovanej úrovni v celom spektre vyskytujúcich sa prevádzkových stavov budovy či miestnosti.

VELIČINY VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMOV:

TEPELNÉ ZISKY- sú tepelné toky, ktoré sálajú do miestnosti či budovy a zvyšujú jej teplotu

TEPELNÁ ZÁŤAŽ- je celkový tok tepla do klimatizovaného priestoru, ktorý musí pokryť klimatizačné zariadenie. Je to v podstate časť tepelných ziskov zmenšená o zložku akumulácie.

TEPELNÁ STRATA- je tepelný tok, ktorý sa uvoľňuje  z miestnosti do okolitého chladnejšieho prostredia

CHLADIACI VÝKON- predstavuje tepelný tok zariadenia potrebný k ochladeniu vzduchu.

VZDUCHOVÝ VÝKON- predstavuje hmotnostný M či objemový V prietok vzduchu vzduchotechnickým zariadením, ktorý je nevyhnutný pre:

  • Transport tepla či chladu do klimatizovaného priestoru ( pokrytie vykurovacieho či chladiaceho výkonu), eventuálne do vzduchom vykurovaného priestoru, prietok vyplýva z prenosu tepla prúdením
  • Odvod škodlivín M ( vodná para, odory, aerosóly, plyny a pod.) z priestoru
  • Dosiahnutie požadovanej intenzity výmeny vzduchu v miestnostiach s pobytom osôb v závislosti na ich počte n a dávke vzduchu y či dosiahnutiu požadovanej intenzity výmeny vzduchu X v technologických a poľohospodárskych objektoch

VYKUROVACÍ VÝKON-  je tepelný tok k objemu privádzaného vzduchu. Vyčísli sa podľa vzťahu pre prenos tepla.

TEPLOVZDUŠNÉ VYKUROVANIE-je vzduchotechnický systém, ktorý zaisťuje vykurovanie prívodným vzduchom vyššej teploty ako má vzduch vo vykurovacom priestore a spravidla taktiež nutnú výmenu znehodnoteného vzduchu.

FANCOIL- ventilátorová jednotka s jedným alebo dvoma vodnými výmenníkmi, v ktorých nútenú cirkuláciu vzduchu za účelom vykurovania alebo vychladzovania priestoru zabezpečuje ventilátor.

INFILTRÁCIA- vnikanie vonkajšieho vzduchu do budovy škárami okien a verí vplyvom podtlaku v budove

VÝMENNÍKY- sú prvky pre tepelnú alebo vlhkostnú úpravu vzduchu, v ktorých dochádza k prenosu energie alebo hmoty do dopravovaného vzduchu.Delia sa na:

  • Rekuperačné- dochádza len k prenosu energie (výmenníkom prúdi teplonostná látka, ktorá nie je  priamom kontakte so vzduchom)
  • Regeneračné- dochádza nielen k prenosu energie, ale aj hmoty. Akumulačná hmota výmenníku je striedavo v styku s chadným a teplým vzduchom. Ak je hmota z pórovitého materiálu, prenáša sa i vlhkosť. Tieto výmenníky sa nazývajú entalpické
  • Zmiešavací- zahrňujú zmiešavanie dvoch alebo viacerých zložiek vzduchu a pridávanie pary alebo vody do vzduchu